آزمون آنالیز واریانس

بسمه تعالی آشنائی با آزمون آنالیز واریانس SSb   انحراف   SSw   انحراف   SSt   انحراف   X2   Xi   افراد   1   1   1   1   1   ـــــــــ   1   1   1   1   1   ـــــــــ   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1   ـــــــــ   1-   1-   1-   1-   1-   ـــــــــ   0   0   0   0   0   1   0   1   0   4   ـــــــــــ   4   0   1   1   9   ــــــــــ   1   9   1   0   9   1-   0   1-   0   2   ـــــــــــ   2   0   1-   1   3-   ــــــــــ   1-   3   1   0   3-   0   1   0   1   9   ـــــــــــ   1   1   4  
/ 1 نظر / 30 بازدید
شهریور 94
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
دی 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
مرداد 85
2 پست
آبان 84
1 پست
خرداد 84
2 پست