آزمون تفاوت میانگین

بنام خدا

آزمون تفاوت میانگین (ُT) 

این آزمون در  مواردی بکار می رود که مقایسه میانگینها مد نظر باشد. از جمله برای بررسی رابطه یک متغیر اسمی دو حالته مستقل و یک متعیر فاصله ای وابسته از این آزمون استفاده می شود. مثلا برای مقایسه پیشرفت تحصیلی(متغیر وابسته فاصله ای) دختران و پسران(متغیر مستقل اسمی دو حالته) از آزمون دو گروهی مستقل t استفاده می شود به این منظور میانگین متغیر وابسته را برای دو گروه) در بین دو گروه( بصورت مجزا محاسبه می کنند. همچنین واریانس متغیر وابسته را در هر یک از گروههای دو گانه بصورت جداگانه محاسبه و در فرمول آزمون قرار می دهند. نتیجه آزمون را در گزارش در جدولی که دارای ستونهائی به شرح زیر است در دو سطر که هر  کدام متعلق به یکی از دو گروه است می نویسند

میانگین        انحراف معیار        تعداد         ارزش t               سطح معنی داری T

 

 

 مثال:

 آزمون تی  تفاوت بین سازگاری دانش آموزان دارای منبع کنترل درونی و بیرونی

 

گروهها

میانگین

تعداد

انحراف استاندارد

مقدار T

سطح اعتبار

منبع کنترل درونی

۱۰/۷

۲۸۸

۲/۵

۲/۱

۰۴۲/

 

منبع کنترل بیرونی

۱۰

۱۱۲

۳/۵

با توجه به اینکه مقدار بدست آمده برای سطح اعتبار از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه (05/=P) کوچکتر می‌باشد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر(تفاوت معنی‌داری بین میانگین دو گروه وجود ندارد) رد و فرض اصلی آن که مبتنی بر وجود اختلاف بین سازگاری دانش آموزان با منبع کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی استُ تائید می گردد. میانگین سازگاری دو گروه از دانش آموزان دارای منبع کنترل درونی و بیرونی به ترتیب برابر با  7/10 ، 0/10 است. بنابراین دانش آموزانی که منبع کنترل آنان درونی استُ دارای میانگین سازگاری بیشتری هستند.

 

 

/ 0 نظر / 441 بازدید