چگونگی انجام پروژه تحقیقاتی

بنام خدا

 

چگونگی انجام پروژه تحقیقاتی

 

معمولاً گزارش بک پروژه تحقبقاتی در 5 فصل به قرار زیر تنظیم می شود.

 

 


 

پیشگفتار

مقدمه

 

 

فصل اول شامل :

1 –  طرح مسئله

2 – اهمیت و ضرورت

3 – اهداف

 

 

 

فصل دوم :

1 -– نظریه ها

2 -– پیشینه تحقیق

3 -– جمع بندی

4 –-  فرضیه ها

 

 

 

 

 

فصل سوم :

1 - متغیرها

 

2 -  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

3 -   روش تحقیق(کلیات)

4 -  روش  اندازه گیری متغیرها

5 -  روائی و اعتبار

6 -  روشها و آزمونهای آماری

7-   جامعه و نمونه آماری

8 –  روشنمونه گیری

9 – حجم نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم :

 1 -– توصیف متغیرها

2 -– آزمون فرضیه ها

 

 

فصل پنجم :

نتیجه گیری:

-  خلاصه اهداف و نظریه ها و روش و

- یافته ها

-  تطابق یافته ها با نظریه ها

- پیشنهادات:

- بر مبنای یافته ها(راه حل ها)

- برای تحقیقات آینده

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید