مشاوره پایان نامه های دکترا و کارشناسی ارشد

انجام مشاوره آماری و مشاوره نظری

 

 

 طرحهای پژوهشی و  

 

 

 پایان نامه های دکترا و کارشناسی ارشد و کارشناسی 

 

 

رشته های جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد

 

 

روان شناسی،  مشاوره، علوم تربیتی

 

 majid.zorofi@yahoo.com

 

تماس با این ایمیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید