بعضی سایتها

بنام خدا

به سایت ما خوش آمدید.  شما می توانید برخی از اطلاعات مربوط به تحقیقات اجتماعی را در اینجا مشاهده کنید. برخی از سایتهای مربو ط به اطلاعات تحقیقاتی قابل دسترس در ایران عبارتند از:

irandoc.ac.ir مرکز اسناد و مدارک علمی

iernet.org سایت پژو هشکده تعلیم و تربیت

 iranpa.org سایت روان شناسی

sciencedirect خلاصه مقالات انگلیسی

iranscience.net

 zorofi.persianblog.ir   مجموعه ای از سایتهای گوناگون

socio.persianblog.ir   مجموعه ای از سایتهای گوناگون  

/ 0 نظر / 7 بازدید