بسمه تعالی

آشنائی با آزمون آنالیز واریانس

SSb

 

انحراف

 

SSw

 

انحراف

 

SSt

 

انحراف

 

X2

 

Xi

 

افراد

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

ـــــــــ

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

ـــــــــ

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

ـــــــــ

 

1-

 

1-

 

1-

 

1-

 

1-

 

ـــــــــ

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

0

 

1

 

0

 

4

 

ـــــــــــ

 

4

 

0

 

1

 

1

 

9

 

ــــــــــ

 

1

 

9

 

1

 

0

 

9

 

1-

 

0

 

1-

 

0

 

2

 

ـــــــــــ

 

2

 

0

 

1-

 

1

 

3-

 

ــــــــــ

 

1-

 

3

 

1

 

0

 

3-

 

0

 

1

 

0

 

1

 

9

 

ـــــــــــ

 

1

 

1

 

4

 

0

 

16

 

ـــــــــــ

 

1

 

9

 

1

 

0

 

9

 

0

 

1

 

0

 

1

 

3

 

0

 

2

 

1-

 

2-

 

0

 

4-

 

0

 

1-

 

3

 

1

 

0

 

3

 

25

 

36

 

25

 

36

 

64

 

186

 

49

 

16

 

9

 

25

 

1

 

100

 

16

 

64

 

36

 

25

 

4

 

5

 

6

 

5

 

6

 

8

 

30

 

7

 

4

 

3

 

5

 

1

 

20

 

4

 

8

 

6

 

5

 

2

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

جمع

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

جمع

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

10

 

0

 

46

 

0

 

56

 

0

 

145

 

25

 

جمع

 

میانگین گروه ازکل

 

 

 

 

گروه

 

 

 

 

کل

 

 

 

 

 

 

 

ازمیانگین

 

 

 

 میانگین کل =5      میانگین گروه اول = 6        میانگین گروه دوم  = 4       میانگین گروه سوم = 5

 

F   =  MSb/MSw    

 

56   = SSt      46 = SSw             10 = SSb

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 آزمون آنالیز واریانس به منظور بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته فاصله ای و یک متغیر اسمی چند

 حالته بکار می رود. در این آزمون سه نوع واریانس محاسبه می شود:

 - ۱واریانس کل (sst ) که عبارت از محاسبه واریانسمعمولی متغیر وابسته است.

۲ - واریانس بین گروهی(ssb) که عبارت از محاسبه واریانس گروهها به نحوی که نمره هر فرد معادل میانگین گروه در نظر گرفته شده باشد.

۳ - واریانس درون گروهی(ssw) عبارت از مجموع کل واریانسهای درونی هر یک از گروهها در درون که با هم جمع می شوند.

 

برای آشنائی بیشتر با این آزمون کلیک کنید

 

 

سایتی برای آشنائی با برنامه های کامپیوتری مثلاْ  Word 

 

 

 

  http://www.google.com/