جامعه شناسي و تحقیقات

آزمون تفاوت میانگین
نویسنده : مجید ظروفی - ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۱٥
 

بنام خدا

آزمون تفاوت میانگین (ُT) 

این آزمون در  مواردی بکار می رود که مقایسه میانگینها مد نظر باشد. از جمله برای بررسی رابطه یک متغیر اسمی دو حالته مستقل و یک متعیر فاصله ای وابسته از این آزمون استفاده می شود. مثلا برای مقایسه پیشرفت تحصیلی(متغیر وابسته فاصله ای) دختران و پسران(متغیر مستقل اسمی دو حالته) از آزمون دو گروهی مستقل t استفاده می شود به این منظور میانگین متغیر وابسته را برای دو گروه) در بین دو گروه( بصورت مجزا محاسبه می کنند. همچنین واریانس متغیر وابسته را در هر یک از گروههای دو گانه بصورت جداگانه محاسبه و در فرمول آزمون قرار می دهند. نتیجه آزمون را در گزارش در جدولی که دارای ستونهائی به شرح زیر است در دو سطر که هر  کدام متعلق به یکی از دو گروه است می نویسند

میانگین        انحراف معیار        تعداد         ارزش t               سطح معنی داری T

 

 

 مثال:

 آزمون تی  تفاوت بین سازگاری دانش آموزان دارای منبع کنترل درونی و بیرونی

 

گروهها

میانگین

تعداد

انحراف استاندارد

مقدار T

سطح اعتبار

منبع کنترل درونی

۱۰/۷

۲۸۸

۲/۵

۲/۱

۰۴۲/

 

منبع کنترل بیرونی

۱۰

۱۱۲

۳/۵

با توجه به اینکه مقدار بدست آمده برای سطح اعتبار از حداکثر مقدار قابل قبول برای تأیید فرضیه (05/=P) کوچکتر می‌باشد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر(تفاوت معنی‌داری بین میانگین دو گروه وجود ندارد) رد و فرض اصلی آن که مبتنی بر وجود اختلاف بین سازگاری دانش آموزان با منبع کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی استُ تائید می گردد. میانگین سازگاری دو گروه از دانش آموزان دارای منبع کنترل درونی و بیرونی به ترتیب برابر با  7/10 ، 0/10 است. بنابراین دانش آموزانی که منبع کنترل آنان درونی استُ دارای میانگین سازگاری بیشتری هستند.

 

 


 
 
یادگیری. حافظه و شب امتحان
نویسنده : مجید ظروفی - ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۱٥
 

 

 

۱- هنگام یادگیری دقت و توجه کنید

 

۲-مطالب را از همان دفعه اول، درست به خاطر

 

بسپارید چون مطالب نادرست، و تصورات غلط 

 

در ذهن شما باقی می ماند و به زحمت پاک

 

می شود.

 

 ۳- مطمئن شوید که مطالب را ، کاملا متوجه

 

می شوید.  برای امتحان ، مطالب را به دیگران

 

توضیح دهید .

 

۴- سعی کنید  تا اهمیت آنچه را که یاد می

 

گیرید  در یابید.

 

۵- ماهیت خود را هم وارد این مساله کنید.

 

ببینید کاری را که انجام می دهید چگونه به

 

شما مربوط می شود؟ آیا مطالب  باعث رضایت

 

شما می شود؟ و یا اینکه شمارا ناراحت می

 

کند. آیا برای شما اهمیت دارد که این مطالب را

 

یاد بگیرید؟

 

 ۶- مطالب  جدید را با آنچه تا به حال یاد گرفته

 

اید ربط  دهید.

 

  ۷-مطلب را سازماندهی کنید . بنا بر این می

 

توانید  درمحل مشخصی از حافظه خود قرار

 

دهید. اگر به درستی این کار را انجام داده

باشید، با یاد آوردن بخشی از مطالب، بقیه آنرا

نیز به یاد آورید.

 

۸- اگر مبنای را برای ،برای انجام این کار

دارید،مطالب  را تقسیم،وگروه بندی کنید. چون

 

هر چه مطالب، در دسته های کوچک قرار

 

بگیرند، بهتر در حافظه باقی می مانند.

 

۹ آنچه را که یاد گرفته اید با استفاده از تکرار

 

تقویت کنید چون عدم تکرار باعث  فراموشی

 

می شود.

 

۱۰- بعضی از مطالب را حفظ کنید.